Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no


Osterøy gårds
og friluftsbarnehage AS
HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2024 - 2025 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 01. mars 2024       

 

VEDTEKTER

 

1.         EIGARTILHØVE

Osterøy Gårds & Friluftsbarnehage A/S vert driven som eit aksjeselskap, eigd av Tommy Lohne og Eli Hovden Raknes.

Barnehagen er godkjent for barn i alderen 1 - 6 år.

 

2.         LOVVERK

Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehagar, gjeldande forskrifter og retningsliner, samt planar for barnehagen.

 

3.         FØREMÅL

            Barnehagen skal vera ei pedagogisk tilrettelagt verksemd.

§ 1. Lov om barnehagar:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

4.         SAMARBEIDSUTVALET (SU)

            Barnehagen skal ha eit samarbeidsutval, jfr. § 4 i Lov om barnehagar. SU er sett saman slik:

            Foreldre/føresette vel to representantar, tilsette vel ein representant, og eigarane ein                         representant.

            Dagleg leiar/styrar har møte og talerett i SU.

 

5.         FORELDRERÅD

            Barnehagen skal ha eit foreldreråd, jfr. § 4 i Lov om barnehagar.

Forskriftene seier korleis foreldrerådet skal setjast saman og kva oppgåver det har. Foreldrerepresentantane i SU utgjer arbeidsutvalet (FAU) i foreldrerådet.

 

6.         TEIEPLIKT

Alle som gjennom sitt arbeid med barnehagen, td. eigarar, tilsette, utvals- og rådsmedlemar, har teieplikt. Jfr. Lov om barnehagar § 20, og Forvaltningslova § 13 og § 13 a-f.

 

7.         INNTAK I BARNEHAGEN

Barnehagen er med i samordna hovudopptak i Osterøy kommune. Søknad til hovudopptak skjer innan fastsett dato, elektronisk via Osterøy kommune sine heimesider. Det kan søkjast plass gjennom heile året, og tildelast plass ved ledig kapasistet.

Barnet har plassen fram til skulestart, eller til plassen vert sagt opp.

            Inntakskriterium:

  •        Barn med nedsett funksjonsevne jfr.§ 13 Lov om bhg.
  •        Barn som det er fatta vedtak om etter Lov om barneverntenester  jfr. Lov om                     barnehagar §13.
  •        Søsken av barn som går i barnehagen skal prioriterast dersom andre kriterium er like.
  • Barn som har rett til barnehageplass.
  •        Opptaksområde er Osterøy kommune med omland.

 

8.         OPPSEIING/ REDUKSJON AV PLASS 

Når eit barn har fått tildelt plass i barnehagen, har det plass til det byrjar på skulen, eller til plassen vert sagt opp.

Oppseiing/reduksjon av plass i barnehagen skal vera skriftleg. Oppseiingstida er 2 månader, rekna frå den 1. i kvar månad.

Sluttdato kan ikkje vera i tidsrommet 1.juni - 1. august.

Oppseiing som skjer etter 1.april vert ikkje rekna som gjeldande før 1. august, og plassen må betalast fram til denne datoen. 

Ved ny plass: Dersom ein seier opp plassen etter 15. mai, må ein betala for heile august.

 

9.         OPNINGSTIDER

Barnehagen er open heile året. Opningstida er frå kl. 07.00 - 17.00. Kortare opningstid kan avtalast for kortare eller lengre periodar dersom behovet endrar seg, etter vedtak i SU. 

Barna skal ha minst 3 veker samanhengande ferie kvart år. Barnehagen er feriestengt dei tre siste vekene i juli 2024. Barnehagen har 6 planleggingsdagar, då er barnehagen stengt.      

Barnehagen er stengt julaftan, nyttårsaftan og onsdag før skjærtorsdag.

Dersom det er for få påmelde i feriar eller delar av feriar, kan barnehagen stengja. Dersom dette vert aktuelt, skal foreldre/føresette få vita om det snarast råd.

Juli er betalingsfri månad.

 

10.       FORELDREBETALING 

Foreldrebetaling følgjer maksprisen som vert fastsett av styresmaktene. 

Matpengar kjem i tillegg.


Barnehagen nyttar normalt avtalegiro, og beløpet vert trekt forskotsvis den 15. i kvar månad. Skal det nyttast annan betalingsmåte, må dette avtalast i kvart enkelt tilfelle.

Etter 2 - to - veker vert det purra første gang.

For skriftleg purring vert det lagt til purregebyr. Rente ved forseinka innbetaling er 12 % jfr. "Lov om forseinka betaling" av 17.12.76. og "Lov om inkasso" av 13.08.88. nr. 26 med forskrift. 

Dersom foreldra ikkje klarer å betala skal det lagast ein nedbetalingsordning mellom foreldra og barnehagen. Foreldre kan kontakta styrar eller eigar om dette på eige initiativ.

Søskenmoderasjon og andre moderasjonsordningar

 Det vert gjeve søskenmoderasjon jfr. Forskrift om foreldrebetaling, 2005-12-16 nr. 1478, §3. Foreldra treng ikkje søkja om dette.

 Andre moderasjonsordningar kan søkjast via Osterøy kommune sine heimesider. 

           

11.       INTERNKONTROLL OG AREALUTNYTTING

          Barnehagen har internkontrollsystem for å dokumentera helse, miljø og tryggleik.

Barnehagen sine krav til leikeareal er sett til 5,3 m2 for barn under 3 år og 4,0 m2 for barn over 3 år. For friluftsgruppa er arealet sett til 3,5 m2 per barn.

Miljøretta helsevern i Bergen kommune er tilsynsorgan for internkontroll og HMT.

 

12.       DUGNAD

      Foreldre som har barn i barnehagen skal yta ein dugnad pr. barnehageår.

 

13.       SJUKDOM

Sjuke barn skal haldast heime frå barnehagen. Personalet har til ei kvar tid gjennom dagen mynde til å vurdera om barnet sin tilstand tilseier at det må hentast heim.

 

14.       EIGAR SITT MYNDE OG PLIKTER

Eigar og styrar/dagleg leiar står for tilsetjing av personale, og utarbeidar stillingsinstruks for dei.

Opptak av nye barn skjer via Osterøy kommune sitt opptakssystem Vigilo. Hovudopptaket er i mars, men ein kan søkja heile året. jfr. Lov om barnehagar, § 7a. 

Styrar tar seg av prioritering og opptak, i samarbeid med eigar. Eigar fører økonomien og er økonomisk ansvarleg.

           

 

Vedtektene er oppdatert 23.10.2023


HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2024 - 2025 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 01. mars 2024       

 

VEDTEKTER

 

1.         EIGARTILHØVE

Osterøy Gårds & Friluftsbarnehage A/S vert driven som eit aksjeselskap, eigd av Tommy Lohne og Eli Hovden Raknes.

Barnehagen er godkjent for barn i alderen 1 - 6 år.

 

2.         LOVVERK

Barnehagen vert driven i samsvar med Lov om barnehagar, gjeldande forskrifter og retningsliner, samt planar for barnehagen.

 

3.         FØREMÅL

            Barnehagen skal vera ei pedagogisk tilrettelagt verksemd.

§ 1. Lov om barnehagar:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

 

4.         SAMARBEIDSUTVALET (SU)

            Barnehagen skal ha eit samarbeidsutval, jfr. § 4 i Lov om barnehagar. SU er sett saman slik:

            Foreldre/føresette vel to representantar, tilsette vel ein representant, og eigarane ein                         representant.

            Dagleg leiar/styrar har møte og talerett i SU.

 

5.         FORELDRERÅD

            Barnehagen skal ha eit foreldreråd, jfr. § 4 i Lov om barnehagar.

Forskriftene seier korleis foreldrerådet skal setjast saman og kva oppgåver det har. Foreldrerepresentantane i SU utgjer arbeidsutvalet (FAU) i foreldrerådet.

 

6.         TEIEPLIKT

Alle som gjennom sitt arbeid med barnehagen, td. eigarar, tilsette, utvals- og rådsmedlemar, har teieplikt. Jfr. Lov om barnehagar § 20, og Forvaltningslova § 13 og § 13 a-f.

 

7.         INNTAK I BARNEHAGEN

Barnehagen er med i samordna hovudopptak i Osterøy kommune. Søknad til hovudopptak skjer innan fastsett dato, elektronisk via Osterøy kommune sine heimesider. Det kan søkjast plass gjennom heile året, og tildelast plass ved ledig kapasistet.

Barnet har plassen fram til skulestart, eller til plassen vert sagt opp.

            Inntakskriterium:

  •        Barn med nedsett funksjonsevne jfr.§ 13 Lov om bhg.
  •        Barn som det er fatta vedtak om etter Lov om barneverntenester  jfr. Lov om                     barnehagar §13.
  •        Søsken av barn som går i barnehagen skal prioriterast dersom andre kriterium er like.
  • Barn som har rett til barnehageplass.
  •        Opptaksområde er Osterøy kommune med omland.

 

8.         OPPSEIING/ REDUKSJON AV PLASS 

Når eit barn har fått tildelt plass i barnehagen, har det plass til det byrjar på skulen, eller til plassen vert sagt opp.

Oppseiing/reduksjon av plass i barnehagen skal vera skriftleg. Oppseiingstida er 2 månader, rekna frå den 1. i kvar månad.

Sluttdato kan ikkje vera i tidsrommet 1.juni - 1. august.

Oppseiing som skjer etter 1.april vert ikkje rekna som gjeldande før 1. august, og plassen må betalast fram til denne datoen. 

Ved ny plass: Dersom ein seier opp plassen etter 15. mai, må ein betala for heile august.

 

9.         OPNINGSTIDER

Barnehagen er open heile året. Opningstida er frå kl. 07.00 - 17.00. Kortare opningstid kan avtalast for kortare eller lengre periodar dersom behovet endrar seg, etter vedtak i SU. 

Barna skal ha minst 3 veker samanhengande ferie kvart år. Barnehagen er feriestengt dei tre siste vekene i juli 2024. Barnehagen har 6 planleggingsdagar, då er barnehagen stengt.      

Barnehagen er stengt julaftan, nyttårsaftan og onsdag før skjærtorsdag.

Dersom det er for få påmelde i feriar eller delar av feriar, kan barnehagen stengja. Dersom dette vert aktuelt, skal foreldre/føresette få vita om det snarast råd.

Juli er betalingsfri månad.

 

10.       FORELDREBETALING 

Foreldrebetaling følgjer maksprisen som vert fastsett av styresmaktene. 

Matpengar kjem i tillegg.


Barnehagen nyttar normalt avtalegiro, og beløpet vert trekt forskotsvis den 15. i kvar månad. Skal det nyttast annan betalingsmåte, må dette avtalast i kvart enkelt tilfelle.

Etter 2 - to - veker vert det purra første gang.

For skriftleg purring vert det lagt til purregebyr. Rente ved forseinka innbetaling er 12 % jfr. "Lov om forseinka betaling" av 17.12.76. og "Lov om inkasso" av 13.08.88. nr. 26 med forskrift. 

Dersom foreldra ikkje klarer å betala skal det lagast ein nedbetalingsordning mellom foreldra og barnehagen. Foreldre kan kontakta styrar eller eigar om dette på eige initiativ.

Søskenmoderasjon og andre moderasjonsordningar

 Det vert gjeve søskenmoderasjon jfr. Forskrift om foreldrebetaling, 2005-12-16 nr. 1478, §3. Foreldra treng ikkje søkja om dette.

 Andre moderasjonsordningar kan søkjast via Osterøy kommune sine heimesider. 

           

11.       INTERNKONTROLL OG AREALUTNYTTING

          Barnehagen har internkontrollsystem for å dokumentera helse, miljø og tryggleik.

Barnehagen sine krav til leikeareal er sett til 5,3 m2 for barn under 3 år og 4,0 m2 for barn over 3 år. For friluftsgruppa er arealet sett til 3,5 m2 per barn.

Miljøretta helsevern i Bergen kommune er tilsynsorgan for internkontroll og HMT.

 

12.       DUGNAD

      Foreldre som har barn i barnehagen skal yta ein dugnad pr. barnehageår.

 

13.       SJUKDOM

Sjuke barn skal haldast heime frå barnehagen. Personalet har til ei kvar tid gjennom dagen mynde til å vurdera om barnet sin tilstand tilseier at det må hentast heim.

 

14.       EIGAR SITT MYNDE OG PLIKTER

Eigar og styrar/dagleg leiar står for tilsetjing av personale, og utarbeidar stillingsinstruks for dei.

Opptak av nye barn skjer via Osterøy kommune sitt opptakssystem Vigilo. Hovudopptaket er i mars, men ein kan søkja heile året. jfr. Lov om barnehagar, § 7a. 

Styrar tar seg av prioritering og opptak, i samarbeid med eigar. Eigar fører økonomien og er økonomisk ansvarleg.

           

 

Vedtektene er oppdatert 23.10.2023Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no
        Rediger